loadingimg

Načítání dat...
  • Registrovat

  • de
  • cz
ks Částka 0.00 CZK
Doprava

Bezplatné doručení je nabízeno v případě zboží označeného jako bezplatná dodávka.  Bezplatná doručení se netýká balíků, jejichž hmotnost překračuje 30 kg nebo nejdelší jejich strana překračuje 120 cm.

Výrobci
Ukaž produkty vybraného výrobce:
Obchodní podmínky

Informace o podnikateli.

Tyto obchodní podmínky, vymezující práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího se uplatní pro prodej zboží v tomto internetovém obchodě provozovaném společností Emixa s.r.o.,  Čs. armády 184, Pudlov, 735 51 Bohumín. IČ: 05718601, DIČ: CZ05718601, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě. (dále jen „prodávající“).

Výrobky jsou prodávané prostřednictvím internetového obchodu. Všechny výrobky nabízené v obchodě jsou originální, zcela nové a byly legálně dovezeny na český trh.

Platební podmínky

Kupující dostane zboží za cenu platnou v době objednání. Kupující má možnost se před provedením objednávky seznámit s celkovou cenou w CZK včetně DPH a všemi dalšími poplatky.

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

- v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

- bezhotovostním převodem na účet prodávajícího č. 115-3968590237/0100 (KB).

Cena přepravy je uvedena přímo u výrobků, jedná se o cenu zaslání zboží po České republice. Doprava zdarma platí pouze pro zaslání zboží po České republice.

Bezplatné doručení

Bezplatné doručení je nabízeno v případě zboží označeného jako bezplatná dodávka.  Betplatná doručení se netýká balíků, jejichž hmotnost překračuje 30 kg nebo nejdelší jejich strana překračuje 120 cm.” 

Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, veškeré peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem. Avšak odstoupí-li kupující od smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením zboží.

Adresa  k zaslání zboží: Emixa, s.r.o., Čs. armády 184, Pudlov , 735 51 Bohumín.

V případě, že zboží vrácené kupujícím bude poškozeno nebo opotřebeno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody tomu odpovídající. Tento nárok je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Reklamační řád

Na veškeré zboží se vztahuje záruční lhůta po dobu 2 let. Po této době všechny reklamace vyřizuje výrobce.

Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

Kupující je povinen zkontrolovat obal doručeného zboží ihned při přejímce od kurýra, případně na přepážce České pošty. Jestliže je obal viditelně poškozen, kupující zásilku nepřejímá a vyplní s dopravcem formulář o poškození zboží během přepravy a rovněž informuje prodávajícího o této skutečnosti telefonicky nebo e-mailem.

Podepsaný formulář o poškození obalu zboží během přepravy kupující zašle e-mailem na info@koupelny-express.cz.

Pokud poškození obalu zboží kupující zjistí až po odjezdu dopravce, kontaktuje neprodleně kurýrní společnost, která zboží doručila.

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží v záruční době vada, má kupující právo tuto vadu reklamovat.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí zboží.

Kupující může uplatnit reklamaci v sídle prodávajícího. Kupující uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou nebo emailem na info@koupelny-express.cz.uvedením čísla faktury nebo objednávky, důvodu reklamace, preferovaného řešení reklamace a kontaktních údajů.

K usnadnění reklamace je k dispozici kupujícímu reklamační formulář, který tvoří přílohu těchto obchodních podmínek.

Kupující má právo na úhradu nutných nákladů (zejména poštovného, které uhradil při odeslání reklamovaného zboží), které mu vznikly v souvislosti s uplatněním oprávněných práv z odpovědnosti za vady a byly vynaloženy skutečně a účelně. V případě odstoupení od smlouvy z důvodu vady věci má kupující také právo na úhradu nákladů k tomuto odstoupení.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace, tedy doby, kdy byl kupující povinen věc převzít. Byla-li reklamace zboží v zákonné záruční lhůtě vyřízena výměnou zboží za nové, záruční doba začne běžet znovu od data vyřízení reklamace.

Odpovědnost prodávajícího za vady (poškození) zboží se nevztahuje na mechanické opotřebení výrobku (nebo jeho dílů) způsobené používáním.

Kupující je oprávněn uplatnit práva z odpovědnosti pouze za vady zboží vzniklé běžným užíváním.

Záruka se nevztahuje na závady způsobené nešetrným nebo násilným zacházením s výrobkem či jeho jednotlivými díly (opět se jedná zejména o kryt pružin na trampolínu a ochrannou síť); stejně tak se nevztahuje na poškození výrobku vnějšími událostmi.

Podání objednávky znamená, že Zákazníkse seznámil a akceptuje tyto všeobecné podmínky.

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

Do 14 dnů máte právo odstoupit od této smlouvy bez udání důvodu.

(vyplňte tento formulář a pošlete zpět prodávajícím u pouze v případě, že chcete odstoupit od kupní smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 

Prodávající (adresát):

Emixa s.r.o., Čs. armády 184, Pudlov, 735 51 Bohumín

 

Kupující:

Jméno, přijmení:

........................................................................................................................................................................................

Adresa:

........................................................................................................................................................................................

Číslo prodejního dokladu nebo objednávky:

........................................................................................................................................................................................

 

Kupující tímto oznamuje prodávajícímu, že odstupuje od kupní smlouvy o nákupu zboží:

....................................................................................................................................................

které bylo obdrženo dne: ............................................................................................................

 

Vrácenou částku prosím zašlete na účet č.: ............................................................./..................

 

Datum: ...........................................................

 

Podpis kupujícího: ...........................................